име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус
м2
Бреза -2 изба 5 6.50 6 200 резервиран
Бреза -2 изба 6 6.43 6 200 резервиран
Бреза -2 изба 8 3.28 4 200 резервиран
Бреза -1 изба 12 6.50 6 200 резервиран